Perstekst Natuur beheerplan Provinciedomein Raversyde

Infowandeling/Natuurbeheerplan Provinciedomein Raversyde Zaterdag 10 maart 2018

Inschrijven kan tot 5 maart

Large
Vandaag open van: 
10:30 - 17:00
Laatste toegang één uur voor sluitingstijd
Bekijk de openingsuren

Op zaterdag 10 maart wordt om 14u een wandeling rond het natuurbeheerplan PROVINCIEDOMEIN RAVERSYDE georganiseerd met start aan het bezoekerscentrum ANNO 1465 Nieuwpoortsesteenweg 636 in Oostende.

NATUURBEHEERPLAN PROVINCIEDOMEIN RAVERSYDE

Het Provinciedomein RAVERSYDE situeert zich tussen de Koninklijke baan en de Nieuwpoortse steenweg in Oostende (Raversijde). In de duinen liggen de beschermde Duitse bunkers en tunnels uit WOI en WOII (ATLANTIKWALL) en de woning van prins Karel.  De provincie organiseert rond de bunkers een museale werking en zorgt voor de stapsgewijze restauratie. In het poldergedeelte bevindt zich een bezoekerscentrum en openluchttentoonstelling ANNO 1465 rond het Middeleeuws vissersdorp Walraversyde. In deze zone  ligt eveneens een park  van 7,5 ha uit het begin van de twintigste eeuw. De duinengordel en het park waren eigendom van de koninklijke familie tot in 1981. Daarna werden deze gronden verkocht aan het Vlaams Gewest die het beheer overdroeg aan de provincie.Ten westen en oosten van het park kocht de provincie in de jaren negentig 31 ha landbouwgronden. Deze landbouwgronden werden omgevormd tot een landschappelijk park met bosaanplantingen, graslanden en vijvers. Verschillende fiets- en wandelpaden maken het Natuurpark vlot toegankelijk.
Bijna 20 hectaren van het provinciedomein vallen binnen een Speciale Europese Beschermingszone (SBZ) voor natuurlijke habitats. Het nieuwe besluit van Vlaamse regering uit 2017 verplicht de beherende overheid om voor dergelijke gebieden een natuurbeheerplan op te stellen. Naast de verplichting vanuit de hogere overheid was  een inventarisatie van de natuurwaarden en gefundeerd beheeradvies noodzakelijk om ecologisch te kunnen beheren.
Toekomstig beheer
• Er wordt  gestreefd naar een betere gezondheid van de Europese habitats (14 ha) door aangepast beheer.
• Voor de andere  niet–Europese habitats  binnen SBZ  (12 ha) zoals de riet- en graslanden in het parkgedeelte wordt eveneens een natuurvriendelijk beheer nagestreefd. 
• 55 % van het domein krijgt een natuurstreefbeeld
• De parkings, de paden ,de omgeving van de bezoekerscentra en de directe omgeving van de bunkers (in totaal  10 ha)  krijgen een recreatief beheer.
• Fruitbomen en besdragende struiken worden aangeplant in de bosranden als voedsel voor de eikelmuis
• In de bossen worden geen vellingen voorzien. Op die manier is er geen verstoring voor de eikelmuizen en andere dieren.
• In het oostelijke gedeelte van de ATLANTIKWALL worden bijkomende gangen afgesloten voor vleermuizen
• Het oostelijk gedeelte van het Natuurpark wordt aangeduid als speelbos
• Langs de rand van het speelbos wordt een mountainbike-route uitgestippeld

Het natuurbeheerplan ligt ter inzage van 24 februari  t.e.m. 24 maart 2018 in het bezoekerscentrum ANNO 1465 van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9u en 17u. De kaarten en teksten zijn eveneens te downloaden op www.west-vlaanderen.be en op www.raversyde.be. Op zaterdag 10 maart wordt om 14u een wandeling rond het plan georganiseerd met start aan het bezoekerscentrum ANNO 1465 Nieuwpoortsesteenweg 636 in Oostende. Deelnemers krijgen achteraf een drankje aangeboden door het provinciebestuur.
Opmerkingen en bezwaren i.v.m. HET beheerplan kunnen schriftelijk of per mail overgemaakt worden aan Agentschap voor Natuur en Bos t.a.v. Lieven Dekoninck Agentschap Natuur en Bos, West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1/2 bus 74  8200 Brugge of lieven.dekoninck@vlaanderen.be. Na de aanpassing  van het beheerplan en goedkeuring door de bevoegde administraties treedt het beheersplan voor 24 jaar in werking.