PRUP Raversyde

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Raversyde

 

- Flyer met de uitnodiging voor het inspraakmoment

- Startnota

- Bijlage bij de startnota

Large
Vandaag zijn we gesloten
Bekijk de openingsuren

 

De Provincie West-Vlaanderen werkt een toekomstvisie uit voor provinciedomein Raversyde in dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).

Publieke raadpleging met infomarkt
De provincie wil de mening van de bevolking over de voorgestelde ideeën in de start- en procesnota bevragen tijdens een periode van de publieke raadpleging. De publieke raadpleging loopt van maandag 14 januari tot en met vrijdag 15 maart 2019.
Er wordt ook een inspraakmoment georganiseerd op 26 januari 2019 doorlopend tussen 13u30 en 16 uur in OC Ter Yde, Duinenstraat 172 in Oostende. Bekijk de flyer met de uitnodiging voor het inspraakmoment.

Wanneer en hoe kan ik reageren?
Tijdens de periode van publieke raadpleging van 14 januari tot en met 15 maart 2019 kan iedereen ideeën, opmerkingen en suggesties indienen op verschillende manieren:
•Via het inspraakformulier
•Via e-mail aan [email protected]
•Per brief (per post of tegen afgiftebewijs) gericht aan de deputatie op: •Provincie West-Vlaanderen, dienst ruimtelijke planning, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
•Stadsbalie Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende

Documenten PRUP
De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen keurde op donderdag 22 november de start- en procesnota van het PRUP ‘Raversyde’ goed. De digitale versie van de documenten kan hieronder bekeken worden:
•De startnota is een eerste stap in het proces en schetst in grote lijnen waarom het RUP opgemaakt wordt, over welk gebied het gaat en met welke factoren er rekening gehouden zal moeten worden.
•Als bijlage bij de startnota zit een document dat omschrijft hoe het planMER (milieueffectenrapport) opgemaakt zal worden.
•De procesnota is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.
De analoge versie van de documenten kan, tijdens de openingsuren, ook ingekeken worden bij:
Provinciehuis Boeverbos, dienst ruimtelijke planning, Koning Leopold III-laan 41 in Sint-Andries
Stadsbalie van Oostende, Vindictivelaan 1 in Oostende

Wat is een PRUP?
Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) is een plan waarmee de provincie in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. PRUP’s vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van het PRUP, kunnen - eens het PRUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden. Dit plan zal dus bepalen welke vergunningen afgeleverd kunnen worden.